Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jako-Hurt Urszula Krzysztof Jarosz Spółka Jawna z siedzibą w Oławie przy ul. Opolskiej 7 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000079332, NIP: 912-16-50-799.

  2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adres email: monika.kus@jakohurt.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.

  3. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: dane do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy), dane do wystawienia paragonu (imię i nazwisko, adres zamieszkania); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e -mail służbowy.

  4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tzn. dobrowolna zgoda), art. 6 ust. 1 lit. b, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na Nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, oferowanie produktów i usług bezpośrednio)

  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie powyżej niniejszej klauzuli. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych w punkcie IV z niniejszej klauzuli.

  6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  8. Państwa dane będziemy przechowywać przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora. Czas przechowywania jest uzależniony od: przepisów prawa; okres, przez jaki są świadczone usługi; okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora; okres, na jaki została udzielona zgoda.

  9. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.